Vitajte na stránke Orchidamos Prievidza, n. o.

logo-2015-pd_zmensene

Orchidamos Prievidza, n. o. je pokračovateľkou nadácie Orchidamos, ktorej vznik sa datuje od konania majstrovstiev sveta juniorov v zápasení v Prievidzi v roku 1991 a pokračovateľkou neziskovej organizácie Orchidamos Slovakia, založenej v roku 2004.

 

Nezisková organizácia je právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na všeobecne prospešné služby.

 

 

 

 

prievidza

Všeobecne prospešné služby, ktoré nezisková organizácia poskytuje, sú najmä:

 1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, športu, telovýchovy a najmä zápasenia prevažne v regióne Prievidza.
 2. Tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt a v tom najmä poskytovanie všeobecne prospešných služieb pri organizácii kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí.
 3. Ochrana zdravia obyvateľstva a v tom najmä osvetová činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, zlepšovanie životného a pracovného prostredia.
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:
  • ťažko zdravotne postihnutým na zakúpenie zdravotných pomôcok
  • pomoc pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pod.
  • pomoc sociálne odkázaným
  • pomoc detským domovom a zariadeniam poskytujúcich ochranu ohrozeným osobám s deťmi

 

Nezisková organizácia Orchidamos Prievidza bola zapísaná v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb na prijímanie príslušného podielu percenta zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2019 dňa 14.11.2019 pod sp. zn. NCRls 42021/2019
N 132/2019
NZ 41116/2019
NCRls 42021/2019

 

 

 

Poďakovanie


Neziskové organizácie Orchidamos vyjadrujú úprimné poďakovanie Vám, ktorí ste prostredníctvom podnikov, organizácií, či inštitúcií, prispeli na ich konto za takmer 30 ročnú históriu.

 

Za toto obdobie poskytli organizácie v regióne takmer 90 tisíc eur na pomoc zdravotníctvu, vzdelávaniu, kultúre, mladým telesne postihnutým nielen športovcom, na humanitárne a charitatívne ciele, na propagáciu športu aj cez jej vydavateľskú činnosť zdokumentovaním histórie športu na hornej Nitre a na výpomoc športovým klubom pri organizovaní turnajov, zábavno-športových podujatí pre všetky generácie a iných športových udalostí.

 

Veríme, že neziskovej organizácii Orchidamos Prievidza zachováte priazeň aj v roku 2020. Spoločne si zaželajme úspešný a dobrý rok, pevné zdravie, pokoj, lásku a porozumenie, veľa osobných aj pracovných úspechov!