Informácia o rokovaní Správnej rady Orchidamos Prievidza, n. o. konanej dňa 20. 4. 2016 v sídle n. o.

29.05.2016, 17:18, Teodor PalkovičProgram:

  1. Kontrola realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR
  2. Predloženie ročnej uzávierky, výkazov a výročnej správy za rok 2015
  3. Stanovisko – správa revízora k výročnej správe, vedeniu účtovníctva a hospodáreniu za rok 2015, schvaľovanie výročných dokumentov správnou radou
  4. Plán podujatí na rok 2016, informácia o už uskutočnených akciách
  5. Prerokovanie žiadostí o spoluprácu na podujatiach v zmysle štatútu
  6. Rôzne

 

Výber z toho najdôležitejšieho:


Predseda správnej rady konštatoval splnenie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR.
Ročná uzávierka, výkazy, výročná správa za rok 2015 boli potvrdené ako správne revízorkou a schválené správnou radou.
Od začiatku roka boli uskutočnené dve akcie. „Vykročme za zdravím“ – golfový turnaj s prednáškou o zdraví v spolupráci s OK Prievidza sa uskutoční 30. 4. 2016. Na koniec leta sme naplánovali akciu športovo-zábavných hier pri príležitosti Dňa ústavy SR.
Riaditeľka n. o. prečítala poďakovanie Hornonitrianskeho baníckeho spolku za pomoc pri poriadaní 2. šachtágu. Správna rada sa zhodla na pokračovaní podpory baníckych regionálnych tradícií aj po ďalšie roky.

 

Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

 
« Späť