štatút

20.04.2016, 20:00, Teodor Palkovič


  

  

  

  

Štatút neziskovej organizácie Orchidamos Prievidza, n.o.

 

so sídlom

Prievidza, Stavbárov 6

 

  

  

I.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

 

Názov: Orchidamos Prievidza, n.o.

Sídlo: Stavbárov 6, Prievidza

 

 

 

II.

Právne pomery neziskovej organizácie

 

Nezisková organizácia je právnickou osobou, jej právne pomery sa riadia zákonom o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a týmto štatútom. Nezisková organizácia Orchidamos Prievidza pokračuje v tradícii, duchu a zámeroch Nadácie Orchidamos, ktorej vznik iniciovali členovia organizačného výboru Majstrovstiev sveta juniorov v zápasení v roku 1991 a ktorá bola transformovaná v roku 2004 na neziskovú organizáciu Orchidamos Slovakia.

 

 

 

III.

Druh všeobecne prospešných služieb


(§ 8 ods. 2 písm. b zákona č. 213/1997 Z. z.)

 

Nezisková organizácia je právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na všeobecne prospešné služby.
Všeobecne prospešné služby, ktoré nezisková organizácia poskytuje sú najmä:

 1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, športu, telovýchovy a najmä zápasenia prevažne v regióne Prievidza
 2. Tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt a v tom najmä poskytovanie všeobecne prospešných služieb pri organizácii kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí
 3. Ochrana zdravia obyvateľstva a v tom najmä osvetová činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, zlepšovanie životného a pracovného prostredia
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
  • ťažko zdravotne postihnutým na zakúpenie zdravotných pomôcok
  • pomoc pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pod.
  • pomoc sociálne odkázaným
  • pomoc detským domovom a zariadeniam poskytujúcich ochranu ohrozeným osobám s deťmi


IV.

Hospodárenie neziskovej organizácie

 

1/ Nezisková organizácia zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom a môže užívať (§29 ods. 1) aj majetok štátu alebo územnej samosprávy v súlade s osobitnými predpismi.

2/ Nezisková organizácia môže podnikať podľa osobitných predpisov za podmienky, že touto činnosťou sa dosiahne účelnejšie využitie jej majetku a nebude ohrozená kvalita, rozsah a dostupnosť služieb, pre ktoré bola založená (§ 30 ods. 1).

3/ Nezisková organizácia sa nemôže zúčastňovať na podnikaní iných osôb a nemôže uzatvárať zmluvu o tichom spoločenstve.

4/ Príjmy z činnosti neziskovej organizácie podliehajú daňovým povinnostiam podľa platných daňových zákonov.

5/ Prostriedky neziskovej organizácie nesmú byť použité na financovanie činnosti politických strán a politických hnutí ani na prospech kandidáta na volenú funkciu.

6/ Nezisková organizácia nesmie viazať poskytovanie svojich všeobecne prospešných služieb na poskytovanie darov od fyzických osôb alebo právnických osôb.

V.

Majetok neziskovej organizácie

 

1/ Majetok neziskovej organizácie tvoria:

 • vklady zakladateľov,
 • príjmy z vlastnej činnosti,
 • príjmy z podnikateľskej činnosti po zdanení,
 • dedičstvo,
 • dary od fyzických osôb a právnických osôb,
 • príjem z 2% (3%) z daní z príjmov fyzických a právnických osôb.

2/ Neziskovej organizácii možno poskytnúť aj dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

3/ Dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtov štátnych fondov môžu byť neziskovej organizácii poskytnuté na rovnaké služby len z jedného miesta, spravidla z toho, ktoré má vzťah k prevažujúcej činnosti neziskovej organizácie. Z dotácií zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce sa nemôžu uhrádzať výdavky (náklady) na správu neziskovej organizácie.

4/ Majetok neziskovej organizácie sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v zakladacej listine alebo v štatúte a na úhradu výdavkov (nákladov) n. o. Výšku výdavkov (nákladov) n. o. určí správna rada každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti n. o.

5/ Ak fyzická osoba alebo právnická osoba poskytla n. o. dar alebo príspevok na konkrétny účel, n. o. je oprávnená ho použiť na iný účel v súlade zo štatútom len s predchádzajúcim súhlasom tej osoby, ktorá dar alebo príspevok poskytla.VI.

Rozpočet neziskovej organizácie

 

1/ Nezisková organizácia hospodári podľa schváleného rozpočtu.

2/ Rozpočet neziskovej organizácie obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.

3/ Návrh rozpočtu predkladá na schválenie správnej rade riaditeľ najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Správna rada schvaľuje rozpočet neziskovej organizácie najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka.

 

 

VII.

Účtovníctvo a výročná správa

 

1/ Nezisková organizácia vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu (zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).

2/ Nezisková organizácia musí viesť vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady spojené so všeobecne prospešnými službami, výnosy a náklady spojené s podnikateľskou činnosťou.

3/ Nezisková organizácia vypracuje výročnú správu po skončení kalendárneho roka, najneskoršie do 30. júna. Správa bude každému k dispozícii v sídle neziskovej organizácie a na internetovej stránke n. o. www.orchidamos.biznisweb.sk. Nezisková organizácia uloží výročnú správu do registra účtovných závierok do 15. júla (§ 33 ods. 4 a 34 ods. 3).
V ostatných prípadoch, najmä v prípade dotácie zo štátneho rozpočtu, resp. pri prekročení príjmov organizácie sa bude postupovať v zmysle zákona o neziskových organizáciách.

4/ Výročná správa obsahuje:

 • prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia neziskovej organizácie,
 • ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
 • výrok revízora k ročnej účtovnej závierke alebo výrok audítora, ak ju audítor overoval,
 • prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch,
 • prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
 • stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie,
 • zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie, ku ktorým došlo v priebehu roka,
 • ďalšie údaje určené správnou radou.

 

 

 

VII.

Orgány neziskovej organizácie

 

 1. Správna rada
 2. Revízor
 3. Riaditeľ

 

Dĺžka funkčného obdobia je 7 rokov okrem revízora, kde je volebné obdobie 5-ročné.

 

 

 

IX.

Správna rada

 

Správna rada je najvyšší orgán neziskovej organizácie. Prvých členov správnej rady vymenúva zakladateľ, ak nie je ustanovené v zákone inak. Správna rada má 5 členov.

 

 

Správna rada najmä:

 1. schvaľuje rozpočet n. o. najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka,
 2. schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení najneskôr do 30. júna po skončení kalendárneho roka,
 3. rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia,
 4. rozhoduje o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení n. o.,
 5. podáva návrhy na zmeny zapisovaných skutočností v registri,
 6. volí a odvoláva riaditeľa a určuje jeho plat,
 7. volí a odvoláva členov správnej rady, ak štatút neustanovuje inak a volí a odvoláva revízora,
 8. schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku,
 9. rozhoduje o zmenách v štatúte s výnimkou ustanovení, ktoré si zakladateľ vyhradil v zakladacej listine, rozhoduje o rozsahu práv a obmedzení právomocí riaditeľa konaní v mene neziskovej organizácie,
 10. vymenúva likvidátora, určuje jeho odmenu,
 11. rozhoduje o použití majetku n. o. v súlade so všeobecne prospešným účelom n. o. za podmienok stanovených zakladacou listinou a štatútom n. o.,
 12. rozhoduje aj o ďalších skutočnostiach v rozsahu a za podmienok určených v štatúte.

 

Členstvo v správnej rade je neplatená funkcia. Člen správnej rady má nárok na náhradu výdavkov podľa zákona o cestovných náhradách, ktoré mu vznikli pri výkone tejto funkcie. Náklady súvisiace so správou n. o. sú uhrádzané právnickej, resp. fyzickej osobe po predchádzajúcom súhlase SR.

 

Spôsob voľby:

 1. Prvých členov správnej rady vymenoval zakladateľ v zakladacej listine.
 2. V súlade s bodom 1. návrh na voľbu a odvolanie členov správnej rady môže podať každý člen správnej rady zakladateľovi, resp. predsedovi SR, ktorý návrh posúdi a predloží na prerokovanie SR. Pokiaľ tomu bránia vážne dôvody, zakladateľ si vyhradzuje právo nepredložiť predkladaný návrh na schválenie SR.
 3. Správna rada volí zo svojich členov na návrh zakladateľa predsedu správnej rady, prípadne podpredsedu, ktorý zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 4. Na voľbu a odvolanie predsedu správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov správnej rady. To isté platí aj pri voľbe a odvolávaní členov správnej rady.

Spôsob zvolávania schôdze správnej rady (§ 21 ods. 2):

 1. Predseda správnej rady zvoláva, pripravuje a riadi schôdze správnej rady.
 2. Materiály na rokovanie pripravuje riaditeľ n. o.
 3. Správna rada sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Správna rada musí byť zvolaná do 10 dní od doručenia návrhu revízora alebo na návrh jednej tretiny členov správnej rady (§ 21 ods. 3).

Hlasovanie správnej rady n. o.:

 1. Na platné rozhodnutie správnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny jej členov, ak zákon neustanovuje inak (§ 21 ods. 4). Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

Schôdza správnej rady (§ 21 ods. 2):

 1. Schôdzu správnej rady vedie predseda správnej rady.
 2. Predseda správnej rady môže vedením a zvolaním schôdze správnej rady písomne poveriť iného člena správnej rady.
 3. Termín a program schôdze správnej rady oznamuje predseda správnej rady členom správnej rady, revízorovi a riaditeľovi minimálne týždeň pred konaním schôdze správnej rady.

Členstvo v správnej rade zaniká:

 1. uplynutím funkčného obdobia,
 2. odstúpením,
 3. odvolaním, ak člen správnej rady poruší ustanovenia zákona alebo ak sa bez náležitého ospravedlnenia nezúčastní najmenej na troch po sebe idúcich riadne zvolaných zasadnutiach správnej rady alebo prestane spĺňať podmienky podľa § 20 zákona 213/1997 Z. z. v platnom znení,
 4. smrťou.

 

 

X.

Riaditeľ

 

Riaditeľ je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach n. o., ak nie sú zákonom, zakladacou listinou alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.
Riaditeľ ďalej:

 1. zabezpečuje účtovníctvo a vypracovanie účtovnej závierky a jej overenie audítorom, pokiaľ to vyžaduje zákon (§ 33),
 2. spracováva a predkladá správnej rade výročnú správu najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka v rozsahu a v súlade s čl. VII. ods. 4/,
 3. predkladá na schválenie správnej rade návrh rozpočtu najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje,
 4. vyhotovuje zápisnice zo schôdzí správnej rady,
 5. zúčastňuje sa schôdzí správnej rady s poradným hlasom.

Za výkon činnosti riaditeľovi prináleží odmena v rozsahu stanovenom v rozpočte n. o.

Riaditeľa volí a odvoláva správna rada.


Riaditeľa správna rada odvolá, ak:

a/ bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa alebo za úmyselný trestný čin,

b/ vykonáva činnosť v § 27 zákona č. 213/1997 Z. z. v platnom znení,

c/ o to sám požiada.

 

Riaditeľa môže správna rada odvolať ak:

a/ nie je schopný podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov,

b/ koná v rozpore s ustanoveniami zákona, zakladacou listinou, alebo štatútom,

c/ to navrhol revízor, alebo člen správnej rady

 

 

 

XI.

Revízor:

 

1/ Je kontrolným orgánom n. o., ktorý dohliada na činnosť n. o.

2/ Funkčné obdobie revízora je päťročné.

3/ Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokumentov a záznamov týkajúcich sa činnosti organizácie, preskúmava ročnú účtovnú závierku a výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie správnej rade, kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či n. o. uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom.

4/ Upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky, porušenia právnych predpisov, zakladacej listiny alebo štatútu a podáva návrhy na ich odstránenie.

5/ Revízor je oprávnený navrhnúť zvolanie mimoriadneho rokovania správnej rady, ak si to vyžaduje záujem n. o.

6/ Revízor je oprávnený podávať správnej rade návrh na odvolanie riaditeľa, prípadne navrhnúť obmedzenie práva riaditeľa konať v mene n. o.

7/ Zúčastňuje sa rokovania správnej rady s hlasom poradným.

8/ Revízor je dobrovoľná a neplatená funkcia. Revízorovi patrí náhrada preukázaných výdavkov, ktoré mu vznikli pri výkone funkcie, podľa osobitného predpisu.

 

 

 

XII.

Čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov n. o. (§ 28)

 

Zo schôdzí orgánov neziskovej organizácie vyhotovuje riaditeľ zápisnice, ktorých správnosť potvrdzuje predseda správnej rady. Súčasťou každej zápisnice musí byť prezenčná listina. Zápisnice sa musia uschovávať v sídle n. o. minimálne po dobu 7 rokov, teda aspoň v dĺžke jedného funkčného obdobia správnej rady.

 

 

 

XIII.

Spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení neziskovej organizácie

 

V prípade zániku neziskovej organizácie sa bude postupovať podľa §§ 14 a 17 zákona číslo 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.

V prípade zlúčenia alebo splynutia neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby sa postupuje v súlade s ustanovením § 16 citovaného zákona v platnom znení.

 

 

 

Teodor Palkovič

zakladateľ n.o.

 

 

 

 

 

 

 
« Späť