výročná správa za rok 2008

31.12.2009, 18:33, Teodor Palkovič


Nezisková organizácia Orchidamos Slovakia, Stavbárov 6,

Prievidza 971 01


                                                   

 

Výročná správa za rok 2008

 

 

 

Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania po preskúmaní návrhu zakladateľa  Teodora Palkoviča na registráciu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Orchidamos Slovakia, n. o. podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zaregistroval n. o. dňa 28.12.2004 pod č. OVVS/NO – 14/2004.

 

 

Nezisková organizácia je právnickou osobou, jej právne pomery sa riadili zákonom o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a štatútom. Nezisková organizácia je pokračovateľkou zaniknutej nadácie Orchidamos, ktorej vznik iniciovali členovia organizačného výboru Majstrovstiev sveta juniorov v zápasení v roku 1991.

 

 

     Organizácia ako právnická osoba poskytuje  všeobecne prospešné služby   za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. V roku 2008 správna rada zameriavala  činnosť n. o. najdo nasledovných oblastí:

1.Vzdelávania, výchovy a telesnej kultúry, športu, telovýchovy a  zápasenia v regióne Prievidza

2.Tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt, najmä pomoc pri organizácii kultúrnych, spoločenských  a vzdelávacích podujatí

3.Ochrana zdravia obyvateľstva

4.Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť

 

 

I.

 

Prehľad hlavných činností vykonávaných v kalendárnom roku

 

 1. Sledovanie a hodnotenie výsledkov práce a podpora mladých športovcov, trénerov

      a funkcionárov

 1. Oceňovanie ušľachtilých a  humánnych činov pri záchrane zdravia a ľudských životov a mimoriadne zásluhy  v telovýchovnom hnutí a práce s mládežou.
 2. Organizovanie  finančnej pomoci zdravotníctvu
 3. Pomoc pri obnove kultúrnych pamiatok
 4. Udeľovanie cien Fair - play
 5. Zabezpečovanie akcie „ 2 % z daní z príjmov“
 6. Zriadenie a prevádzka webovej stránky n. o. Propagácia športu  a športových aktivít mládeže.
 7. Podpora projektu denného stacionáru pre vzdelávateľné telesne postihnuté deti a mládež
 8. Podpora vydania knihy Šport na Hornej Nitre

 

 

 

II.

 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej  obsiahnutých

 

 

Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2008                    78,00  Sk  v hotovosti

                                                                                                             100 425,50 Sk v Slov. sporiteľni

Konečný stav finančných prostriedkov  k 31.12.2008                     00,00 Sk v hotovosti

                                                                                                            314 691,70 Sk v SLSP, OTP banke

 

Príjmy sú z:

 1. prijatia 2 % podielu zaplatenej dane  z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2007
 2. darov právnických a fyzických osôb
 3. z úrokov

 

Podstatné  výdaje sú:

 1. Podpora mladých zápasníkov Baník Prievidza
 2. Podpora olympijského hnutia na Hornej Nitre
 3. Vydanie knihy „Šport na Hornej Nitre
 4. Príspevok na obnovu kultúrnej pamiatky, drevenej zvonice a mlyna vo Vyšehradnom
 5. Zakúpenie cien pre ocenenie najúspešnejších športovcov, trénerov, funkcionárov a ceny Fair - play
 6. Príspevok na činnosť mladých  atlétov  - Beh oslobodenia Kanianka - Bojnice, Silvestrovský beh a iné
 7. Pomoc Slovenskému zväzu zdravotne postihnutých
 8. Príspevok na propagáciu športu na Hornej Nitre
 9. Notárske poplatky, kolky na registráciu n. o. pre 2 % z daní..., poplatky banke za vedenie účtu, cestovné, zverejňovanie výsledkov činnosti n. o., prevádzka webovej stránky a ostatné drobné výdaje spojené s činnosťou n. o. 

 

Celkové príjmy za rok 2008 boli: 415 646,70 Sk

Celkové výdaje za rok 2008 boli  201 580,50 Sk

Rozdiel príjmov a výdajov           214 066,20 Sk

 

 

 

III.

 

Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

 

1.   Prijatie 2% podielu dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2007 v čiastke  40 425,00 Sk

2.   Ostatné príjmy  z darov fyzických a právnických osôb vo výške 375 tisíc Sk

3.   Úrokov z finančných prostriedkov uložených na bežnom účte v Slovenskej sporiteľni v čiastke 221,70 Sk. Bližšie viď v prílohe č.1

 

 

 

 

IV.

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov  neziskovej organizácie

 

 1. Organizácia nevlastní majetok okrem finančných prostriedkov v celkovej hodnote 314 691,70 Sk uložených  na účtoch v bankách:

bežný účet v Slovenskej sporiteľni č. 0372298207/0900 v zostatku 64.691,70 Sk,

termínovaný vklad (úrok 3%) v SLSP  č. ú. 0373309078/0900 v zostatku 100.000 Sk,

termínovaný vklad (úrok 5% p. a.) v OTP banke vo výške 150.000,00 Sk.

 1. Organizácia nemá žiadne záväzky.

 

 

V.

 

Zmeny a nové zloženie orgánov n. o. ku ktorým došlo v priebehu roka

 

              V priebehu roka došlo k nasledovným zmenám na základe hlasovania v správnej rade dňa 17.10.2008 v zložení orgánov:

·                  Do funkcie riaditeľa n. o. namiesto Ing. Petra Michalíka bola ustanovená Ing. Tatiana Dercová.  Uvedená zmena bola potvrdená rozhodnutím Obvodného úradu v Trenčíne pod spisovou značkou  č. A/2009/00904-2.

·                  Za člena správnej rady bol zvolený Ing. Ján Halenár. Zloženie orgánov n. o. je nasledovné:

 

 

Zakladateľ :

 

Teodor Palkovič, Prievidza 971 01,  Lúčna 47/5,       

 

 

Orgány neziskovej organizácie:

 

Riaditeľ:

Ing. Tatiana Dercová, Prievidza 971 01, Lúčna 28/24

 

 

 

Predseda správnej rady:

Teodor Palkovič, bytom Prievidza  971 01, Lúčna 47/5

 

 

Členovia správnej rady:

Anton Chrenko MUDr., bytom Prievidza  971 01, Puškinova 20

Alojz Marsina JUDr.,     bytom Prievidza  971 01, A. Škarvana 2/32

Ľubomír Ružek Ing.,      bytom Prievidza  971 01, M. Rázusa 14/9

Jaroslav Meduna Mgr.,   bytom Trenčín   911 00, Inovecká 14

Ján Halenár Ing.,                  bytom Prievidza  971 01, Energetikov 21/4

 

 

Revízor:

Florián Leitman,              bytom Kanianka 972 17, Nová 1

 

 

VI.

 

Ďalšie údaje určené správnou radou

 

Nezisková organizácia nepoberala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.

Správa bude každému k dispozícii v sídle neziskovej organizácie. Zverejnená bude  okrem iného aj na webovej stránke n. o. Na zverejnenie  bude poskytnutá regionálnym médiám. Jeden výtlačok výročnej správy bude zaslaný registrovému úraduObvodný úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova č. 3,  911 49 Trenčín.

 

Informácie o určenej právnickej osobe

 

Názov:                                          Orchidamos Slovakia, n. o.

Forma:                                          Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Rok registrácie:              2005

Dátum registrácie:              14.12.2005

Dátum posl. zmeny:              19.1.2009

IČO:                                          36119849

Ulica:                                          Stavbárov 6

Mesto:                                          Prievidza

PSČ:                                          971 01

Okres:                                          Prievidza

Štát:                                          Slovenská republika

Bankový účet:                            0372298207/0900