výročná správa za rok 2009

29.01.2011, 17:25, Teodor PalkovičVýročná správa za rok 2009

 Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania po preskúmaní návrhu zakladateľa  Teodora Palkoviča na registráciu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Orchidamos Slovakia, n. o. podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zaregistroval n. o. dňa 28.12.2004 pod č. OVVS/NO – 14/2004.Nezisková organizácia je právnickou osobou, jej právne pomery sa riadili  zákonom o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a štatútom. Nezisková organizácia je pokračovateľkou zaniknutej nadácie Orchidamos, ktorej vznik iniciovali členovia organizačného výboru Majstrovstiev sveta juniorov v zápasení v roku 1991.Organizácia ako právnická osoba poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. V roku 2009 správna rada zameriavala činnosť n. o. najmä do oblasti vzdelávania, výchovy a telesnej kultúry, športu a telovýchovy v regióne Prievidza.I.


Prehľad hlavných činností vykonávaných v kalendárnom roku 1. Sledovanie a hodnotenie výsledkov práce a podpora  mladých športovcov, trénerov a funkcionárov
 2. Podpora obnoveného a doplneného vydania knihy Šport a telesná výchova na Hornej Nitre z roku 1932
 3. Oceňovanie mimoriadnych zásluh v telovýchovnom hnutí a práce s mládežou
 4. Udeľovanie cien Fair – play
 5. Propagácia športu a športových aktivít
 6. Zabezpečovanie akcie „2 % z daní z príjmov“
 7. Prevádzka webovej stránky n. o.II.

 

Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

 

 Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2009:

 10445,85 € v SLSP, OTP banke

 00,00 € v hotovosti

 Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2009:

 22471,97 € v SLSP, OTP, PB

 00,00 € v hotovosti


Príjmy sú z:

 1. prijatia 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2008
 2. darov právnických a fyzických osôb
 3. z úrokov

 

Podstatné výdaje sú:

 1. Podpora mladých zápasníkov Baník Prievidza
 2. Podpora olympijského hnutia na hornej Nitre
 3. Vydanie knihy „Šport a telesná výchova na hornej Nitre“
 4. Zakúpenie cien pre ocenenie najúspešnejších športovcov, trénerov, funkcionárov a ceny Fair - play
 5. Príspevok na činnosť mladých atlétov - Beh oslobodenia Kanianka – Bojnice
 6. Príspevok na Lyžiarsky klub Prievidza
 7. Príspevok na Tenisový klub Omega Kanianka
 8. Príspevok na propagáciu športu na hornej Nitre
 9. Notárske poplatky, kolky na registráciu n. o. pre 2 % z daní..., poplatky banke za vedenie účtu, cestovné, zverejňovanie výsledkov činnosti n. o., prevádzka webovej stránky a ostatné drobné výdaje spojené s činnosťou n. o.

 

 

 Celkové príjmy za rok 2009:  15734 €
 Celkové výdaje za rok 2009:
 3727 €
 Rozdiel príjmov a výdajov:  12007 €
 

 

III.

 

Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

 

 1. Prijatie 2% podielu dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2008 v čiastke 3470 €
 2. Ostatné príjmy z darov fyzických a právnických osôb vo výške 11950 €
 3. Úrokov z finančných prostriedkov uložených na účtoch v Slovenskej sporiteľni a v OTP banke v čiastke 314 €.

 

IV.

 

Stav a pohyb majetku a záväzkov  neziskovej organizácie

 

 1. Organizácia nevlastní majetok okrem finančných prostriedkov k 31.12.2009 v celkovej hodnote 22471,97 € uložených na účtoch v bankách:
  • bežný účet v Slovenskej sporiteľni č. 0372298207/0900 v zostatku 3881,59 €,
  • termínovaný vklad (úrok 2,6%) v SLSP č. ú. 0373749540/0900 v zostatku 3400 €,
  • termínovaný vklad(úrok 3,31%) v OTP banke č.ú. 11692436/5200 vo výške 5190,38 €
  • termínovaný vklad (úrok 3,3 %) v Poštovej banke č. ú. 29326215/6500 v zostatku 10000 €
 2. Organizácia nemá žiadne záväzky.

 

V.

 

Zloženie orgánov n. o.  a prípadné zmeny, ku ktorým došlo v priebehu roka

 

V priebehu roka 2009 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov.

 

Zloženie orgánov n. o. je nasledovné:


Zakladateľ:

 • Teodor Palkovič, Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

 

Orgány neziskovej organizácie:

 

Riaditeľ:

 • Tatiana Dercová Ing.,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 28/24

 

Predseda správnej rady:

 • Teodor Palkovič,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

 

Členovia správnej rady:

 • Anton Chrenko MUDr.,
  • Prievidza, 971 01, Puškinova 20
 • Alojz Marsina JUDr.,
  • Prievidza, 971 01, A. Škarvana 2/32
 • Ľubomír Ružek Ing.,
  • Prievidza, 971 01, M. Rázusa 14/9
 • Jaroslav Meduna Mgr.,
  • Trenčín, 911 00, Inovecká 14
 • Ján Halenár Ing.,
  • Prievidza, 971 01, Energetikov 21/4

 

Revízor:

 • Florián Leitman,
  • Kanianka 972 17, Nová 1

 

VI.

 

Ďalšie údaje určené správnou radou

 

Nezisková organizácia nepoberala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.


Správa bude každému k dispozícii v sídle neziskovej organizácie. Zverejnená bude okrem iného aj na webovej stránke n. o. Na zverejnenie  bude poskytnutá regionálnym médiám. Jeden výtlačok výročnej správy bude zaslaný registrovému úradu – Obvodný úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova č. 3, 911 49 Trenčín.

 

 

Informácie o určenej právnickej osobe

 

 Názov: Orchidamos Slovakia, n. o.
 Forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 Rok registrácie: 2005
 Dátum registrácie: 14.12.2005
 Dátum posl. zmeny: 19.1.2009
 IČO: 36119849

 Ulica:

 Mesto:

 PSČ:

 Okres:

 Štát:

Stavbárov 6

Prievidza

971 01

Prievidza

Slovenská republika

 Bankový účet: 0372298207/0900 Slovenská sporiteľňa, pobočka Prievidza

   

 

Prievidza dňa 29.1.2009

 

 

 

Predkladá: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľ n. o.

 

Schválené správnou radou na zasadnutí dňa 29.1.2009

 

 

 

 


 
« Späť