výročná správa za rok 2010

15.02.2011, 12:50, Teodor Palkovič


Výročná správa za rok 2010


Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

 1. Prijatie 2% podielu dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2009 v čiastke 8621 €
 2. Ostatné príjmy z darov fyzických a právnických osôb vo výške 14324 €
 3. Úrokov z finančných prostriedkov uložených na účtoch v Slovenskej sporiteľni, v Poštovej banke, v Privatbanke a v OTP banke v čiastke 553 €.
 4. Z predaja knihy „Šport a telesná výchova na Hornej Nitre“ 212 €.

 

Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania po preskúmaní návrhu zakladateľa Teodora Palkoviča na registráciu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby s názvom Orchidamos Slovakia, n. o. podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zaregistroval n. o. dňa 28.12.2004 pod č. OVVS/NO – 14/2004.Nezisková organizácia je právnickou osobou, jej právne pomery sa riadili zákonom o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a štatútom. Nezisková organizácia je pokračovateľkou zaniknutej nadácie Orchidamos, ktorej vznik iniciovali členovia organizačného výboru Majstrovstiev sveta juniorov v zápasení v roku 1991.


Organizácia ako právnická osoba poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. V roku 2010 správna rada zameriavala činnosť organizácie najmä do oblasti telesnej kultúry, športu a telovýchovy v regióne Prievidza.


I.


Prehľad hlavných činností vykonávaných v kalendárnom roku


 1. Sledovanie a hodnotenie výsledkov práce a podpora mladých športovcov, trénerov a funkcionárov, finančná podpora športových klubov Hornej Nitry
 2. Oceňovanie mimoriadnych zásluh v telovýchovnom hnutí a práce s mládežou, udeľovanie cien Fair – play
 3. Podpora obnoveného a doplneného vydania knihy Šport a telesná výchova na Hornej Nitre z roku 1932 a prípravnej fáze ku knihe Klenotnica športovcov Horného Ponitria
 4. Propagácia športu a športových aktivít
 5. Zabezpečovanie akcie „ 2 % z daní z príjmov“
 6. Prevádzka webovej stránky n. o.II.


Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých

 Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2010  22472 € v SLSP, OTP, Pošt.B
 Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2010  43228 € v SLSP, OTP, Priv.B


   
   

Príjmy sú z:
 1. prijatia 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2009
 2. darov právnických a fyzických osôb
 3. z úrokov
 4. z predaja knihy „Šport a telesná výchova na Hornej Nitre“

Podstatné výdaje sú:
 1. Podpora mladých zápasníkov Baník Prievidza
 2. Podpora Lyžiarskeho klubu Prievidza 
 3. Podpora Hornonitrianskeho basketbalového klubu 
 4. Podpora Hádzanárskeho klubu Kúpele Bojnice
 5. Podpora olympijského hnutia na Hornej Nitre
 6. Propagácia knihy „Šport a telesná výchova na Hornej Nitre“
 7. Prípravné práce ku knihe „Klenotnica športovcov Horného Ponitria“
 8. Zakúpenie cien pre ocenenie najúspešnejších športovcov, trénerov, funkcionárov a ceny Fair - play 
 9. Príspevok na činnosť mladých atlétov - Beh oslobodenia Kanianka – Bojnice
 10. Notárske poplatky, kolky na registráciu n. o. pre 2 % z daní..., poplatky banke za vedenie účtu, zverejňovanie výsledkov činnosti n. o., prevádzka webovej stránky a ostatné drobné výdaje spojené s činnosťou n. o.

 Celkové príjmy za rok 2010 boli  23709 €
 Celkové výdaje za rok 2010 boli  2953 €
 Rozdiel príjmov a výdajov  20756 €III.


Prehľad rozsahu príjmov v členení podľa zdrojov

 1. Prijatie 2% podielu dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2009 v čiastke 8621 €
 2. Ostatné príjmy z darov fyzických a právnických osôb vo výške 14324 €
 3. Úrokov z finančných prostriedkov uložených na účtoch v Slovenskej sporiteľni, v Poštovej banke, v Privatbanke a v OTP banke v čiastke 553 €.
 4. Z predaja knihy „Šport a telesná výchova na Hornej Nitre“ 211 €.

IV.


Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 1. Organizácia nevlastní žiadny majetok okrem finančných prostriedkov k 31.12.2010 v celkovej hodnote 43228,28 € uložených na účtoch v bankách:
  • bežný účet v Slovenskej sporiteľni č. 0372298207/0900 v zostatku 24463,43 €,
  • termínovaný vklad (úrok 2,6%) v SLSP č. ú. 0373749540/0900 v zostatku 3400 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,31%) v OTP banke č. ú. 11692436/5200 v sume 5329,54 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,7%) v Privatbanke č. ú. 2057-3000061931/8120 v konečnom zostatku 10035,31 €.
 2. Organizácia nemá žiadne záväzky.
 


V.


Zloženie orgánov n. o. a prípadné zmeny, ku ktorým došlo v priebehu roka

V priebehu roka 2010 nedošlo k žiadnym zmenám v zložení orgánov.

Zloženie orgánov n. o. je nasledovné:


Zakladateľ:

 • Teodor Palkovič, Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

 

Orgány neziskovej organizácie:

 

Riaditeľ:

 • Tatiana Dercová Ing.,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 28/24

 

Predseda správnej rady:

 • Teodor Palkovič,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

 

Členovia správnej rady:

 • Anton Chrenko MUDr.,
  • Prievidza, 971 01, Puškinova 20
 • Alojz Marsina JUDr.,
  • Prievidza, 971 01, A. Škarvana 2/32
 • Ľubomír Ružek Ing.,
  • Prievidza, 971 01, M. Rázusa 14/9
 • Jaroslav Meduna Mgr.,
  • Trenčín, 911 00, Inovecká 14
 • Ján Halenár Ing.,
  • Prievidza, 971 01, Energetikov 21/4

 

Revízor:

 • Florián Leitman,
  • Kanianka 972 17, Nová 1

VI.


Ďalšie údaje určené správnou radou

Nezisková organizácia nepoberala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
Správa bude každému k dispozícii v sídle neziskovej organizácie. Zverejnená bude okrem iného aj na webovej stránke n. o. Na zverejnenie bude poskytnutá regionálnym médiám. Jeden výtlačok výročnej správy bude zaslaný registrovému úradu – Obvodný úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova č. 3, 911 49 Trenčín.Informácie o určenej právnickej osobe

 

 Názov: Orchidamos Slovakia, n. o.
 Forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 Rok registrácie: 2005
 Dátum registrácie: 14.12.2005
 Dátum posl. zmeny: 19.1.2009
 IČO: 36119849

 Ulica:

 Mesto:

 PSČ:

 Okres:

 Štát:

Stavbárov 6

Prievidza

971 01

Prievidza

Slovenská republika

 Bankový účet: 0372298207/0900 Slovenská sporiteľňa, pobočka Prievidza
   


Prievidza dňa 10. 2. 2011Predkladá: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

Schválené správnou radou na zasadnutí dňa 14. 2. 2011


 
« Späť