výročná správa za rok 2012

17.02.2014, 18:21, Teodor Palkovič


Výročná správa za rok 2012
Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zaregistroval Orchidamos Slovakia, n. o. dňa 28.12.2004 pod č. OVVS/NO – 14/2004. Nezisková organizácia je právnickou osobou, jej právne pomery sa riadia zákonom o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a štatútom.


Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. V roku 2012 správna rada zameriavala činnosť organizácie najmä do oblasti telesnej kultúry, športu, telovýchovy a osvety v regióne Prievidza a horná Nitra.


I.


Prehľad hlavných činností vykonávaných v kalendárnom roku


 1. Pomoc športovému klubu zápasníkov v Prievidzi pri organizovaní turnajov, zvlášť 40. ročníka medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v Prievidzi
 2. Spoluorganizácia 20. ročníka šachového turnaja s MK Slovenský orol Prievidza Buď pozdravené Slovensko pri príležitosti výročia vzniku SR
 3. Spoluorganizácia Memoriálu A. Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov
 4. Spoluorganizovanie 49. ročníka stretnutia turistov a čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Kľaku s OR Slovenského klubu turistov v Prievidzi
 5. Pomoc pri organizovaní Zápasu pre život – benefičné podujatie na podporu výskumu rakoviny, futbalová a kultúrna šou s nadáciou Výskum rakoviny Bratislava
 6. Zabezpečovanie akcie „ 2 % z daní z príjmov“II.


Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých


Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2012

38916 €,
z toho 38907 € na účtoch v bankách
a 9 € v pokladni

Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2012

39707 €,
z toho 39705 € na účtoch v bankách
a 2 € v pokladniPríjmy sú z:
 1. prijatia 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2011
 2. z úrokov na bankových účtoch

Podstatné výdaje sú na spoluorganizáciu nasledovných akcií:
 1. MK Slovenský orol Prievidza – 21. ročník šachového turnaja na počesť vzniku SR „Buď pozdravené Slovensko“ – 50 €
 2. Príspevok na časopis Športinform – 20 €
 3. Spoluorganizácia Memoriálu A. Schuta neregistrovaných hráčov v basketbale – 80 €
 4. Stretnutie turistov SKT a čitateľov časopisu Krásy Slovenska na Kľaku dňa 26.5.2012 na náklady spojené s organizáciou podujatia vo výške 200 eur
 5. Zápas pre život s Nadáciou na výskum rakoviny na výdavky spojené so zabezpečením kultúrneho programu vo výške 250 eur
 6. Na spoluorganizáciu 40. ročníka medzinárodného turnaja mládeže v zápasení - 150 €
 7. Notárske poplatky, poplatky bankám za vedenie účtov, daň z úrokov, zverejňovanie výsledkov činnosti n. o., prevádzka a aktualizácia webovej stránky, vedenie účtovníctva a ostatné drobné výdaje spojené s činnosťou n. o. v celkovej výške 805 €

Celkové príjmy za rok 2012 boli2346 €
Celkové výdaje za rok 2012 boli1555 €
Rozdiel príjmov a výdajov791 €
III.


Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch


Príjmy:

 • z 2 % a z darovacích zmlúv spolu 1025 €
 • z úrokov na účtoch v bankách 1321 €

Výdaje:

 • dary a príspevky v zmysle štatútu vo výške 750 €
 • správna réžia spolu 498 €
 • poplatky bankám 56 €
 • daň z úrokov 251 €
IV.

 


Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 1. Organizácia nevlastní žiadny majetok okrem finančných prostriedkov k 31.12.2012 v celkovej hodnote 39704,92 € uložených na účtoch v bankách:
  • bežný účet v Slovenskej sporiteľni č. 0372298207/0900 v zostatku 2919,19 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,8%) v J&T č. ú. 3200021548/8320 v zostatku 10307,80 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,5%) v Privatbanke č. ú. 21370-3017269931/8120 v sume 3046,60 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,6%) v Privatbanke č. ú. 21370-3014666931/8120 v konečnom zostatku 13399,37 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,6%) v Privatbanke č. ú. 21370-3030164931/8120 v konečnom zostatku 10031,96 €
  • a hotovosť v pokladni vo výške 2,38 €.
 2. Organizácia nemá žiadne záväzky.VI.

 


Zloženie orgánov n. o. a prípadné zmeny, ku ktorým došlo v priebehu roka


V priebehu roka 2012 došlo k zmene v zložení orgánov, bol zvolený nový revízor.

Zloženie orgánov n. o. je nasledovné:


Zakladateľ:

 • Teodor Palkovič, Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

 

Orgány neziskovej organizácie:

 

Predseda správnej rady:

 • Teodor Palkovič,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

 

Členovia správnej rady:

 • Anton Chrenko MUDr.,
  • Prievidza, 971 01, Puškinova 20
 • Alojz Marsina JUDr.,
  • Prievidza, 971 01, A. Škarvana 2/32
 • Ľubomír Ružek Ing.,
  • Bojnice, 972 01, Lesná 1510/21
 • Jaroslav Meduna Mgr.,
  • Trenčín, 911 00, Inovecká 14
 • Ján Halenár Ing.,
  • Prievidza, 971 01, Energetikov 21/4

 

Revízor:

 • Patrícia Grófová,
  • Prievidza, 971 01, Priama 184/3

Riaditeľ:

 • Tatiana Dercová Ing.,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 28/24

 


 

VII.

 


Ďalšie údaje určené správnou radou


Nezisková organizácia nepoberala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu a rozpočtu obce.
Správa bude každému k dispozícii v sídle neziskovej organizácie. Zverejnená bude okrem iného aj na webovej stránke n. o. Na zverejnenie bude poskytnutá regionálnym médiám. Jeden výtlačok výročnej správy bude zaslaný registrovému úradu – Obvodný úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova č. 3, 911 49 Trenčín.


Informácie o určenej právnickej osobe

 

Názov:Orchidamos Slovakia, n. o.
Forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Deň vzniku:28. 12. 2004
Dátum registrácie:28. 12. 2004
Dátum posl. zmeny:19. 1. 2009
IČO:36119849

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Okres:

Štát:

Stavbárov 6

Prievidza

971 01

Prievidza

Slovenská republika

Bankový účet:0372298207/0900 Slovenská sporiteľňa, pobočka PrievidzaPrievidza dňa 10. 2. 2013Predkladá: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

Schválené správnou radou na zasadnutí dňa 19. 4. 2013
 
« Späť