výročná správa za rok 2013

15.04.2014, 20:34, Teodor Palkovič


Výročná správa za rok 2013
Krajský úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy a živnostenského podnikania podľa ust. § 11 ods. 1 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zaregistroval Orchidamos Slovakia, n. o. dňa 28.12.2004 pod č. OVVS/NO – 14/2004. Nezisková organizácia je právnickou osobou, jej právne pomery sa riadia zákonom o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ďalšími všeobecne záväznými predpismi a štatútom.


Organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok. V roku 2013 správna rada zameriavala činnosť organizácie najmä do oblasti telesnej kultúry, športu a telovýchovy mládeže, dospelých i seniorov v regióne Prievidza.


I.


Prehľad hlavných činností vykonávaných v kalendárnom roku


 1. Pomoc športovému klubu zápasníkov v Prievidzi pri organizovaní turnajov, zvlášť 41. ročníka medzinárodného turnaja mládeže v zápasení vo voľnom štýle v Prievidzi
 2. Spoluorganizácia 21. ročníka šachového turnaja s MK Slovenský orol Prievidza Buď pozdravené Slovensko pri príležitosti výročia vzniku SR
 3. Spoluorganizácia Memoriálu A. Schuta v basketbale neregistrovaných hráčov
 4. Zorganizovanie nultého ročníka Senior cup v minigolfe a petangu
 5. Zabezpečovanie akcie „ 2 % z daní z príjmov“
II.


Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých


Počiatočný stav finančných prostriedkov k 1.1.2013

39707 €,
z toho 39705 € na účtoch v bankách
a 2 € v pokladni

Konečný stav finančných prostriedkov k 31.12.2013

39973 €,
z toho 39968 € na účtoch v bankách
a 5 € v pokladniPríjmy sú z:
 1. prijatia 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roku 2012
 2. z úrokov na bankových účtoch

Podstatné výdaje sú na spoluorganizáciu nasledovných akcií:
 1. MK Slovenský orol Prievidza – 22. ročník šachového turnaja na počesť vzniku SR „Buď pozdravené Slovensko“ - 80 €
 2. Spoluorganizácia Memoriálu A. Schuta neregistrovaných hráčov v basketbale - 100 €
 3. Na spoluorganizáciu 41. ročníka medzinárodného turnaja mládeže v zápasení - 250 €
 4. Nultý ročník Senior cup v minigolfe a petangu – celkové výdaje na organizáciu - 242 €
 5. Notárske poplatky, poplatky bankám za vedenie účtov, daň z úrokov, zverejňovanie výsledkov činnosti n. o., prevádzka a aktualizácia webovej stránky, vedenie účtovníctva a ostatné drobné výdaje spojené s činnosťou n. o. v celkovej výške 1148 €

Celkové príjmy za rok 2013 boli 2169 €
Celkové výdaje za rok 2013 boli 1820 €
Rozdiel príjmov a výdajov 349 €
III.


Prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch


Príjmy:

 • z 2 % a z darovacích zmlúv spolu 855,19 €
 • z úrokov na účtoch v bankách 1314,45 €

Výdaje:

 • dary a príspevky v zmysle štatútu vo výške 671,45 €
 • správna réžia spolu 834,34 €
 • poplatky bankám 64 €
 • daň z úrokov 249,67 €
IV.


Stav a pohyb majetku a záväzkov neziskovej organizácie

 

 1. Organizácia nevlastní žiadny majetok okrem finančných prostriedkov k 31.12.2013 v celkovej hodnote 39972,48 € uložených na účtoch v bankách a v pokladni:
  • bežný účet v Slovenskej sporiteľni č. 0372298207/0900 v zostatku 2518,37 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,6%) v J&T č. ú. 3200039757/8320 v zostatku 10000,00 €,
  • bežný účet v Privatbanke č. 123-3060160931/8120 so zostatkom 85,27 €,
  • dlhopis Penta Public 2 (úrok 4,95 %) v počte 17 ks v menovitej hodnote po 1000,00 €, ku dňu nákupu 16. 12. 2013 v hodnote spolu 17039,52 €,
  • termínovaný vklad (úrok 3,6%) v Privatbanke č. ú. 21370-3030164931/8120 v konečnom zostatku 10324,50 €
  • a hotovosť v pokladni vo výške 4,82 €.
 2. Organizácia nemá žiadne záväzky.V.


Zloženie orgánov n. o. a prípadné zmeny, ku ktorým došlo v priebehu roka


V priebehu roka 2013 došlo k zmene v zložení orgánov, zo správnej rady odstúpil člen Mgr. Jaroslav Meduna a bol zvolený nový člen správnej rady Ing. Peter Bezák.

Zloženie orgánov n. o. je nasledovné:


Zakladateľ:

 • Teodor Palkovič, Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

Orgány neziskovej organizácie:

Predseda správnej rady:

 • Teodor Palkovič,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 47/5

Členovia správnej rady:

 • Anton Chrenko, MUDr.,
  • Prievidza, 971 01, Puškinova 20
 • Alojz Marsina, JUDr.,
  • Prievidza, 971 01, A. Škarvana 2/32
 • Ľubomír Ružek, Ing.,
  • Bojnice, 972 01, Lesná ulica 1510/21
 • Ján Halenár, Ing.,
  • Prievidza, 971 01, Energetikov 21/4
 • Peter Bezák, Ing.,
  • Bojnice, 972 01, Hornoulická 3

Revízor:

 • Patrícia Grófová,
  • Prievidza, 971 01, Priama ulica 184/3

Riaditeľ:

 • Tatiana Dercová, Ing.,
  • Prievidza 971 01, Lúčna 28/24


 

VII.


Ďalšie údaje určené správnou radou


Nezisková organizácia nepoberala žiadne dotácie zo štátneho rozpočtu, rozpočtu štátneho fondu ani rozpočtu obce.
Správa bude každému k dispozícii v sídle neziskovej organizácie. Zverejnená bude okrem iného aj na webovej stránke n. o. Na zverejnenie bude poskytnutá regionálnym médiám. Jeden výtlačok výročnej správy bude zaslaný registrovému úradu – Obvodný úrad v Trenčíne, odbor všeobecnej vnútornej správy, Hviezdoslavova č. 3, 911 49 Trenčín.


Informácie o určenej právnickej osobe

Názov: Orchidamos Slovakia, n. o.
Forma: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Deň vzniku: 28. 12. 2004
Dátum registrácie: 28. 12. 2004
Dátum posl. zmeny: 19. 1. 2009
IČO: 36119849

Ulica:

Mesto:

PSČ:

Okres:

Štát:

Stavbárov 6

Prievidza

971 01

Prievidza

Slovenská republika

Bankový účet: 0372298207/0900 Slovenská sporiteľňa, pobočka PrievidzaPrievidza dňa 31. 3. 2014Predkladá: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

Schválené správnou radou na zasadnutí dňa 10. 4. 2014
 
« Späť