Z rokovania správnej rady Orchidamos Slovakia, n.o., dňa 10. 4. 2014

13.05.2014, 20:58, Teodor Palkovič


 

Program:

  1. Kontrola realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR
  2. Schválenie výročnej správy, výkazov a uzávierky za rok 2013
  3. Priebeh akcie 2 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2013
  4. Rôzne

 

Výber z toho najdôležitejšieho:


Správna rada konštatovala splnenie opatrení zo zasadnutia správnej rady z 28.11.2013. Naďalej je aktuálna príprava akcie „Čin roka“. Riaditeľka informovala o výške finančných prostriedkov v bankách, zostatku v pokladni a pohybe finančných prostriedkov od začiatku roka. SR schválila výročnú správu za rok 2013 spolu s výkazmi o príjmoch a výdajoch a majetku a záväzkoch, ktorú n. o. každoročne zasiela Okresnému úradu Trenčín a zverejňuje na webovej stránke organizácie. Predseda informoval SR o novele zákona o neziskových organizáciách a o potrebe vykonať zmeny v našej n. o. a zosúladiť tak stav s aktuálnym zákonom. Riaditeľke uložila SR upraviť štatút a preveriť nové povinnosti voči finančnej správe. Správna rada naplánovala spoluorganizovanie niektorých podujatí, na ktorých sa zúčastňuje organizácia každoročne i vlastných podujatí v tomto roku. Ďalej schválila predbežné režijné výdavky do najbližšieho zasadnutia SR a spresnila vyrovnaný rozpočet na rok 2014.

 

Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

 
« Späť