Z rokovania správnej rady Orchidamos Slovakia, n.o., dňa 17.10.2008

11.01.2009, 15:15, Teodor Palkovič


Program:

 1. Kontrola  realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR zo 11.4.2008  
 2. Informácia o  príjmoch a výdajoch  - výsledkoch hospodárenia za 1.-7. 2008
 3. Schválenie výdajov n. o. za 1.- 9.2008
 4. Informácia o priebehu akcie 2 % z príjmov roku 2007
 5. Prejednanie žiadostí o príspevok
 6. Rôzne

Výber z toho najdôležitejšieho:

Podstatné výdaje organizácie za hodnotené obdobie na verejnoprospešnú činnosť tvorili:
 • Vyhotovenie DVD na propagáciu športu
 • Úhrada zdravotníckych potrieb pre interné odd. NsP Bojnice
 • Pomoc mladým športovcom v Kanianke
 • Finančná podpora Zápasníckemu klubu Baník Prievidza na Medzinárodný turnaj mládeže v zápasení žiakov, kadetov a juniorov vo voľnom štýle v dňoch 12.-14.9.2008 v Prievidzi. Účasť zápasníkov zo SR, ČR, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska.
 • Zakúpenie športových súprav pre ZK Baník Prievidza
 • K.U.K., o.z. Soblahovská 21, Trenčín- príspevok pre telesne postihnuté deti.
 • Občianske združenie Vyšehrad, Nitrianske Pravno, časť Vyšehradné – podpora projektu Starý mlyn pod Vyšehradom na obnovu a zachovanie kultúrnych pamiatok

Správna rada ďalej rokovala o. i. o  nasledovnom:

 • Súhlasila s uvoľnením Ing. Petra Michalíka z funkcie riaditeľa n. o. dňom 16.10.2008 na jeho osobnú žiadosť.
 • Schválila do funkcie riaditeľa Orchidamos Slovakia, n.o. Ing. Tatianu Dercovú.
 • Členovia SR  sa dohodli doplniť SR o Ing. Jána Halenára spoluzakladateľa Orchidamosu.
 • SR bola informovaná o stave prác na príprave knihy o histórii športu na Hornej Nitre, ktorej vydavateľom je Orchidamos  Slovakia a Olympijský klub Prievidza. Publikácia je pripravená. Začína sa tlačiť. Jej slávnostný krst bude začiatkom decembra. Kniha bude mať cca 350 strán a cca 300 fotografií. Predbežne sa odhaduje, že vyjde v náklade asi 750 ks. Mimoriadnu zásluhu na jej zostavení má p. F. Leitman. Členovia SR mu už teraz vyjadrili úprimné poďakovanie za jeho skutočne mimoriadne úsilie.


Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.

 
« Späť