Z rokovania správnej rady Orchidamos Slovakia, n.o., dňa 27.2.2009

22.03.2009, 16:20, Teodor Palkovič


Program:

 1. Kontrola realizácie opatrení prijatých na ostatnom zasadnutí SR, konanom dňa 17.10.2008
 2. Správa o príjmoch, výdajoch, majetku a záväzkoch n. o. za obdobie roku 2008  
 3. Schválenie výročnej správy za rok 2008
 4. Zabezpečenie akcie 2 % z daní z príjmov fyzických a právnických osôb za rok 2008
 5. Prejednanie žiadostí o príspevky a dary
 6. Rôzne

Uznesenia zo SR č. 1/2009:

 1. SR schválila správu o majetku a záväzkoch a správu o príjmoch a výdavkoch n. o. za rok 2008.
 2. SR schválila účtovnú závierku a výročnú správu n. o. za rok 2008. 
 3. SR schválila výzvy s prílohami k akcii 2% z dane, zároveň uložila svojim členom aktívne a angažovane sa na tejto akcii podieľať.
 4. SR schválila nasledovné príspevky a uložila predsedovi a riaditeľke vydať darovacie zmluvy a zúčtovať dary v zmysle štatútu n. o.:
  • Príspevok mladým športovcom na Beh oslobodenia Kanianka – Bojnice - 100 €
  • Olympijský klub Prievidza, vyhlasovanie najúspešnejších športovcov za rok 2008, na zakúpenie cien Fair-play - 165 €
  • Ďalší príspevok na projekt obnovy zvonice a mlyna vo Vyšehradnom – 265 €
  • Príspevok mladým tenistom na zorganizovanie turnaja, Športový klub OMEGA Kanianka - vo výške 200 €
  • Príspevok na vydávanie časopisu Športinform vo výške 16,60 €
  • Darovanie kníh Šport na Hornej Nitre pre: J. Galo, J. Kubričan, P. Bezák, K. Ružeková, J. Halenár, J. Meduna a vydavateľ Športinform.
 5. SR uložila všetkým členom zohnať faktúry a doklady k vyúčtovaniu príspevkov vo výške 300 tisíc Sk pre Nadáciu bane pre zdravie, kultúru, šport... a riaditeľke uložila spracovať tieto podklady pre odoslanie v termíne do 30.3.2009.
 6. SR uložila riaditeľke n. o. odoslať materiály o presnej špecifikácii výdajov v zmysle štatútu n. o. za rok 2007 na zverejnenie v obchodnom vestníku najneskôr do 15.5.2009
 7. SR schválila výdavok na zakúpenie doplňujúceho programu pre jednoduché účtovníctvo n. o. vo výške 79 € a uložila riaditeľke n. o., aby program zabezpečila.
 8. SR neschválila príspevok na dočasné preklenutie platobnej neschopnosti Olympijského klubu Prievidza pre rok 2009.
 9. SR schválila výdavky použité na akciu 2% z dane.
 10. SR jednomyseľne schválila p. Floriána Leitmana za revízora n. o. na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie.
Informáciu pripravila: Ing. Tatiana Dercová, riaditeľka n. o.
 
« Späť