zakladacia listina

17.04.2016, 20:00, Teodor Palkovič


  

  

Nezisková organizácia Orchidamos Prievidza, Stavbárov 6, Prievidza 971 01

 Zakladacia listina neziskovej organizácie

/ďalej len n.o./

 

 

Názov a sídlo neziskovej organizácie:

Názov: Orchidamos Prievidza, n.o.
Sídlo: Prievidza, Stavbárov 6

Doba založenia n.o.:

Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Druh všeobecne prospešných služieb:

Nezisková organizácia je právnickou osobou, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na všeobecne prospešné služby.
Všeobecne prospešné služby, ktoré nezisková organizácia poskytuje sú najmä:

 1. Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, športu, telovýchovy a najmä zápasenia prevažne v regióne Prievidza
 2. Tvorba, rozvoj a prezentácia kultúrnych hodnôt a v tom najmä poskytovanie všeobecne prospešných služieb pri organizácii kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí
 3. Ochrana zdravia obyvateľstva a v tom najmä osvetová činnosť v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, zlepšovanie životného a pracovného prostredia
 4. Poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť
  • ťažko zdravotne postihnutým na zakúpenie zdravotných pomôcok
  • pomoc pri živelných pohromách, požiaroch, povodniach a pod.
  • pomoc sociálne odkázaným
  • pomoc detským domovom a zariadeniam poskytujúcich ochranu ohrozeným osobám s deťmi

Zakladateľ:

Teodor Palkovič, Prievidza

Orgány neziskovej organizácie:

Zakladateľ menoval do orgánov neziskovej organizácie pre prvé funkčné obdobie nasledovných členov:

Predseda správnej rady:

Teodor Palkovič, Prievidza

Členovia správnej rady:

Anton Chrenko, MUDr., Prievidza
Ľubomír Ružek, Ing., Bojnice
Peter Bezák, Ing., Bojnice
Florián Leitman, Kanianka

Revízor:

Patrícia Grófová, Prievidza

Riaditeľ:

Tatiana Dercová, Ing., Prievidza

 


Prievidza, dňa 15. októbra 2015

Teodor Palkovič                     
zakladateľ n. o.                      
« Späť