25 rokov Orchidamos

img_8859

 

Slávnostné stretnutie zakladateľov, funkcionárov, spolupracovnikov, sponzorov a priateľov  Orchidamos, konané 4. marca 2017 v Prievidzi, prebehlo v srdečnej a priateľskej atmofére.

 

Riaditeľka n.o. Ing. Tatiana Dercová privítala účastníkov.

 

Predseda správnej rady a zároveň zakladateľ Orchidamos p. Teodor Palkovič pripomenul začiatky, nezabudol na všetkých zakladajúcich členov a spolupracovníkov. Poinformoval o 25 ročnej histórii, úspechoch, najväčších projektoch až do súčastnosti.

 

Orchidamos patrí medzi najstaršie organizácie neziskového sektora pôsobiace v regióne hornej Nitry. Fond, ktorý bol vkladom na začiatku, je stále zachovaný a zveľaďovaný. 

img_8860

 

Organizácia pravidelne dodržiava zásadu vyrovnaného rozpočtu tak, aby čo najdlhšie mohla slúžiť cieľom, pre ktoré bola založená. Tento princíp hospodárenia bol prítomnými sponzormi, priateľmi i dobrovoľnými spolupracovníkmi vysoko cenený.

 

Na stretnutí si postupne zúčastnení vzali slovo a pospomínali na uplynulý život a jednotlivých aktérov organizácie. Spomenuli sme aj tých, ktorí už, žiaľ, medzi nami nie sú.

 

Zo stretnutia sme nakoniec odchádzali s úsmevom, dobrým pocitom a s elánom do ďalších rokov.

img_8850

img_8851

img_8853

img_8863

img_8848